Lämna sidan close
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Aktuella våldsförebyggande projekt

Under 2023 och 2024 pågår två forskningsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet, Uppsala Kommun och Jämställdhetsmyndigheten. Dessa två projekt berör det arbete vi utför i jouren som syftar till att förebygga förekomsten av relationellt och sexuellt våld i ungas liv. Vi har sedan 2015 hållit skolpass om ömsesidighet, samtycke och sexuellt våld för elever i årskurs nio och gymnasiet. Dessa skolpass ligger till grund båda forskningsprojekten som handlar om sexualitet, samtycke och relationer.

Forskningsprojekt om sexualitet, samtycke och relationer

Det första projektet ämnar att utvärdera de våldsförebyggande skolpass vi erbjuder högstadieskolor och gymnasier i Uppsala Kommun. Tillsammans med oss bedriver Uppsala Universitet kvantitativ forskning med enkätstudier för att se hur eleverna som får ta del av våra skolpass påverkas av insatsen. Detta för att vi ska kunna se om resultatet av skolpassen faktiskt verkar våldsförebyggande. Projektet går även ut på att skapa en så kallad ”whole school approach” med skolpasset och dess innehåll som grund. Det går ut på att även skolpersonal och vårdnadshavare får ta del av kunskap om ömsesidighet, samtycke och sexuellt våld. Syftet med en sådan approach är att se till att arbetet vi gör inte bara sker som punktinsatser, utan istället är ska verka långsiktigt och därmed ge större effekt.

Kunskapen till skolpersonal kommer att förmedlas via en digital utbildning som även kommer att kunna köpas av skolor som inte tar del av forskningsprojektet. Utbildningen ges i tre delar med olika teman; jämställdhet, sexuellt våld och våld i ungas nära relationer. Som en del av utbildningen kommer skolpersonalen få tillgång till workshops med handledning, både riktade till personalgruppen och till klasserna. Detta för att det våldsförebyggande arbetet ska kunna fortsätta bedrivas dagligen i skolverksamheten. Syftet är att lärarna ska få konkreta och praktiska verktyg de kan använda sig av för att skapa förändring, med målet att vi tillsammans ska kunna minska förekomsten av sexuellt våld och våld i ungas relationer.

Projektet bedrivs just nu i sju olika skolor i Uppsala Kommun. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta in fler skolor i projektet. Men om ni är intresserade av att veta mer om projektet hör av er till vår utbildningssamordnare på utbildning@uppsalattj.se. Om ni är intresserade av att boka ordinarie skolpass kan ni läsa mer här.

Våldsförebyggande forskningsprojekt riktat till elever i anpassad skola och resursskola

Det andra projektet vi just nu arbetar med syftar till att utveckla skolpassen om ömsedighet, samtycke och sexuellt våld för att de ska kunna hållas för elever som går i anpassad skola och resursskola. Unga med IF och NPF utsätts i högre grad för sexuellt våld, samtidigt som de i lägre grad än övriga unga får ta del av kunskap om sexualitet, samtycke och relationer.

I detta projekt vill vi vara med och skapa en förändring gällande detta. Vi kommer erbjuda klasser i anpassade skolor och resursskolor inom Uppsala Län möjligheten att delta och även detta projekt kommer att utvärderas av Uppsala Universitet. Uppsala Universitet kommer i utvärderingen använda sig av kvalitativa interjvustudier. Klasserna kommer få 4-6 lektioner som noggrant anpassas utifrån elevernas funktionsförmåga och förkunskap. Vi använder oss av TAKK och bildstöd vid behov. För mer info om anpassade skolpass mejla till skolpass@uppsalattj.se.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!